Вход
Реклама
Otam mexri
""""".....Отам мехри....."""""Йиллар утиб бораверади.Кунлар утиб бораверади.Качонлардир бизуз фарзандимиздак гудакэдик.Ота-онамизхатто зоопаркларга олибборганлари эсимизда байрамкунлари. Энди эса асосийэътиборимиз фарзандимизгабулиб колди. Онамдан утибкетгандан кейин отам анчакариб, инжикланибколдилар. Булар булмасгаинжиклик килаверадилар.Манам карисам шунакабулармиканман. Ёш боладаййиглайверадилар. Бугун хавояхшилиги учун богчамиздаскамейкада озгина дамолганиутирдик. Якшанба ишгабормайман. Чойхонам бор,лекин кеч пайт бирпас"Отам”ни олдида утирмасам,миямми кокиб кулимгаберадилар.Отамни киладиган иши йук,богдаги кушларни, гулларнитомоша килиб утирибдилаёнимда.Мен эса хар галгидекгазетаданбизнес янгиликларникуриб чикяпман.- Углим, нима у?- сурадидадам,гуллар бутасига кунганкушчаникурсатиб._Чумчук-жавоб бердим мен.Кузлариям анча нуринийукотган.-Нима у? – яна суради отам.-Ота! Хозиргина айтдимку,Чумчук! Бир хил вакт одамниёмон хиткилиб юборадилар. Хали бирминут утмасидан янакуринганшарпанисурадилар:-Углим, нима у?-Бу чумчук ота! Чумчук! Ч-У-М-Ч-У-к!-Манабу чи?-Нега хадеб сурайверасиз?Хадеб сизга кайтараверишимкеракми?Нега эслаб кололмайсиз? –шиддат биланжавоб бердим. Хеч токатимкутаролмади.Отам аста скамейкадан турибуй томон кета бошлади.-Каерга кетяпсиз?-сурадиммен.Отам кули билан, шу ерда колдегандай ишора килиб уйичигакириб кетди."Отам” аразладилар шекилли.Сал куполлик килдим. Купутмасидан отам кайтди.Кулида кандайдир дафтарми,китобми бор эди.Аста скамейкага утириб, отамдафтарчадан керакли бетинитопиб кулимга тутказди:-Манабу ерини уки-деди отамва:-Баланд овозингни чикарибуки , - дедида, богчамизтомонкарабутирди. Мен дафтардагиёзувларни укийбошладим . "Бугун менузимнинг 3 ёшли угилчамбилан, паркка бордибайландик. Бизни ёнимизгабирчумчук келиб кунди.Угилчам мендан 21 марттасуради:-Бу нима , - деб. Мен хам 21мартта жавоб бердим:-Бу….. чумчук.Хар гал угилчам сураганида,мен уни кучоклаб олардим. Уэса кайтакайта сурайверарди. Мен эсаумуманжахлим чикмас эди,ширингина мехрибонугилчамдан.”Дафтардаги ёзувни охиригачаукийолмадим. Томогимга бирнарсатикилиб колди. Ичимданнимадир чикиб бугзимгаурилди. Кукрагимсикилиб, кузларимдан бирнима отилиб сизиб чикибкетди.Шунчаларам тошбагир метинбулиб кетганаканман.Отажоним,мехрибоним, манихаётим.Отамни багримга босибмахкам кучокладим...
(0)
Новые пользователи
ErkakAyolErkakErkakErkakErkakErkakErkakAyolAyolErkakErkakErkakErkakErkakAyolErkakErkak2386707Erkak
Связаться с нами

S--IQBOL.UZ
mr_suroj@bk.ru
+99893

Официальные страницы
TELEGRAM KANALIMIZ
Instagramda Kanalimiz